Algemene voorwaarden Bouwbedrijf NIBOUW

Versie geldig vanaf: 01 januari 2017
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Bouwbedrijf NIBOUW: de eenmanszaak Bouwbedrijf NIBOUW, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 01108761.
1.2 Klant: een natuurlijk of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.3 Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder te verstaan: bouw- en verbouwingswerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en overige Werkzaamheden.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bouwbedrijf NIBOUW die strekken tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten.
2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Bouwbedrijf NIBOUW.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bouwbedrijf NIBOUW en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten
2.5 De Klant kan geen toekomstige rechten ontlenen indien Bouwbedrijf NIBOUW op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist.
2.6 Bouwbedrijf NIBOUW is gerechtigd om gedurende de loop van de overeenkomst promotiemateriaal van Bouwbedrijf NIBOUW te plaatsen op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd . De Klant is niet gerechtigd deze promotiematerialen tussentijds te verwijderen, tenzij de Klant en Bouwbedrijf NIBOUW schriftelijk anders overeenkomen.
2.7 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 2.6 is Bouwbedrijf NIBOUW eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden foto’s en andere informatie over reeds uitgevoerde Werkzaamheden te publiceren op de Website van Bouwbedrijf NIBOUW en/of overige promotionele uitingen van Bouwbedrijf NIBOUW.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Door Bouwbedrijf NIBOUW gedane aanbiedingen zijn achtentwintig (28) dagen geldig na datum aanbieding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
3.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Bouwbedrijf NIBOUW het recht de prijs in de betreffende offerte/aanbieding en andere voorwaarden te wijzigen.
3.4 Kosten opstellen offerte. Indien de klant Bouwbedrijf NIBOUW het werk niet gunt mag Bouwbedrijf NIBOUW de kosten voor het opstellen van deze offerte bij de klant verrekenen. Dit naar oordeel van Bouwbedrijf NIBOUW.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Bouwbedrijf NIBOUW en Klant komt tot stand nadat een door Bouwbedrijf NIBOUW uitgevaardigd aanbod door de Klant wordt aanvaard en Bouwbedrijf NIBOUW akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2 Aanvaarding door de Klant dient schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Bouwbedrijf NIBOUW.
4.3 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat Klant het door Bouwbedrijf NIBOUW uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Bouwbedrijf NIBOUW aanvangt met de door hem te verrichten Werkzaamheden.
4.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan Bouwbedrijf NIBOUW en moeten schriftelijk worden aanvaard door Bouwbedrijf NIBOUW, tenzij Bouwbedrijf NIBOUW en Klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
4.5 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Klant dertig (30) dagen voorafgaand aan de aanvang van de door Bouwbedrijf NIBOUW uit te voeren Werkzaamheden dit schriftelijk meldt aan Bouwbedrijf NIBOUW. Hierbij wordt 15% van het offertebedrag in rekening gebracht aan Klant.
4.6 Indien de in artikel 4.5 genoemde termijn verstreken is alvorens Klant de overeenkomst annuleert is Klant het gehele factuur bedrag schuldig aan Bouwbedrijf NIBOUW.
4.7 Eventuele vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van een annulering door de Klant komen te allen tijden voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Bouwbedrijf NIBOUW derhalve tegen eventuele vorderingen die derden tegen Bouwbedrijf NIBOUW mochten doen gelden als gevolg van deze annulering.
4.8 Indien Bouwbedrijf NIBOUW goederen aanschaft ten behoeve van de Werkzaamheden, geschiedt dit te allen tijden voor rekening en risico van de Klant. Derhalve dient de Klant de volledig kosten welke Bouwbedrijf NIBOUW maakt bij de aanschaf van te vergoeden, ook indien de Klant de overeenkomst tussentijds beëindigt. Artikel 4.5 is niet van toepassing op hetgeen bepaald in dit lid.

Artikel 5 Aanvang van de Werkzaamheden

5.1 De datum waarop Bouwbedrijf NIBOUW begint met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt in overleg tussen Bouwbedrijf NIBOUW en Klant vastgesteld.
5.2 Indien Bouwbedrijf NIBOUW door toedoen van de Klant niet op de afgesproken datum kan aanvangen met de Werkzaamheden, is Klant aansprakelijk voor alle door Bouwbedrijf NIBOUW te maken kosten en schade die ontstaan door de vertraging.

Artikel 6 Uitvoering van de Werkzaamheden & Meerwerk

6.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 Bouwbedrijf NIBOUW zal de kosten begroten welke gemaakt worden door de inschakeling van derden. Deze begroting is echter van informatieve aard en kunnen in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Eventuele meerkosten die de inschakeling van derden met zich meebrengt dienen door de Klant te worden vergoed. Indien de Klant dit wenst kan Bouwbedrijf NIBOUW namens de Klant een (bindende) offerte aanvraag doen bij eventueel in te schakelen derden.
6.3 Bouwbedrijf NIBOUW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden die worden ingeschakeld door de Klant bij de uitvoering van Werkzaamheden.
6.4 Bouwbedrijf NIBOUW zal bij de uitvoering van werkzaamheden materialen verwerken die aan de gangbare kwaliteitseisen voldoen, tenzij nadrukkelijk met de Klant overeengekomen wordt dat Bouwbedrijf NIBOUW andere materialen zal betrekken bij de Werkzaamheden.
6.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. in de door Bouwbedrijf NIBOUW gebruikte goederen, zullen nimmer als non-conform kunnen worden aangemerkt door de Klant. Bij de beoordeling of een levering van goederen buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Minieme afwijkingen van of aan de door Bouwbedrijf NIBOUW doorgeleverde goederen, zullen nimmer als non-conform worden aangemerkt door de Klant.
6.6 Goederen die Bouwbedrijf NIBOUW tijdens de Werkzaamheden verwijdert, kunnen desgewenst aan Bouwbedrijf NIBOUW toevallen zonder dat Bouwbedrijf NIBOUW enige compensatie aan de Klant verschuldigd is, tenzij nadrukkelijk ander wordt overeengekomen.
6.7 De Klant en Bouwbedrijf NIBOUW aanvaarden dat bij de uitvoering van de overeenkomst minder of meer Werkzaamheden moeten worden verricht dan overeengekomen is in de offerte/overeenkomst. Indien Bouwbedrijf NIBOUW meerwerk moet uitvoeren, zal Bouwbedrijf NIBOUW de Klant daarover informeren en in overleg met de Klant dit meerwerk uitvoeren. Indien opdrachtgevers niet binnen 7 dagen nadat Bouwbedrijf NIBOUW een overzicht van meer- en minderwerk heeft gezonden reageren, opdrachtgevers automatisch akkoord geven voor de uitvoering.
6.8 Bij meerwerk zal Bouwbedrijf NIBOUW de Klant tijdig informeren over de kosten. De extra kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
6.9 Indien Bouwbedrijf NIBOUW de Werkzaamheden niet kan aanvangen of continueren vanwege onvoorziene omstandigheden, die doormiddel van meerwerk te dienen worden verholpen, is Bouwbedrijf NIBOUW daarvoor nimmer aansprakelijk.
6.10 Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6.9 wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: (chemische)bodemverontreiniging, asbest en (chemische)afvalstoffen welke aanwezig zijn op de locatie waar de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De kosten die gemaakt worden om de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd vrij te maken van eventuele schadelijke stoffen komen voor rekening van de Klant en vallen niet onder de aanneemsom, tenzij de Klant Bouwbedrijf NIBOUW voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst schriftelijk heeft geïnformeerd.

Artikel 7 Verplichtingen Klant

7.1 Klant stelt Bouwbedrijf NIBOUW in de mogelijkheid de Werkzaamheden uit te voeren.
7.2 Klant dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Klant deze verplichting niet nakomt is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd de Werkzaamheden voor de Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat Bouwbedrijf NIBOUW daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Klant.
7.3 Klant zorgt dat de locatie waar de door Bouwbedrijf NIBOUW de Werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat Bouwbedrijf NIBOUW aanvangt met de Werkzaamheden.
7.4 De Klant dient zorg te dragen dat de locaties waar de Werkzaamheden verricht worden, aan de (wettelijke) veiligheidseisen voldoen. De Klant is eveneens verantwoordelijk de toegankelijkheid tot de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd te waarborgen.
7.5 De Klant zorgt dat de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht over een aansluiting voor watertoevoer en elektra beschikt.
7.6 In geen geval mag de aansluiting bedoeld in artikel 7.5 verder dan twintig (20) meter verwijderd zijn van de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht. Indien Klant niet aan deze verplichting voldoet, zijn eventuele kosten die veroorzaakt worden door deze tekortkoming voor rekening van de Klant.
7.7 De Klant zorgt dat de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht over een aansluiting voor energietoevoer beschikt.
7.8 De door Bouwbedrijf NIBOUW verbruikte energie voor de uitvoering van de Werkzaamheden komen voor kosten van de Klant.
7.9 De in artikel 7.7 bedoelde aansluiting zal niet verder dan twintig (20) meter verwijderd zijn van de locatie waar Bouwbedrijf NIBOUW de Werkzaamheden zal uitvoeren. De in artikel 7.6 bedoelde aansluiting beschikt over een voltage van tenminste tweehonderdtwintig (220) volt.
7.10 Indien Klant niet voldoet aan de in artikel 7.6 en 7.7 neergelegde verplichtingen, is Klant aansprakelijk voor eventuele kosten die Bouwbedrijf NIBOUW moet maken om de situatie in overeenstemming te brengen met de richtlijnen als bedoeld in artikel 7.6 en 7.8.
7.11 Klant dient er voor te zorgen dat de locatie waar Bouwbedrijf NIBOUW de Werkzaamheden zal verrichten niet toegankelijk is voor water en/of wind.
7.12 Klant wordt ontheven van zijn verplichtingen, neergelegd in artikel 7.10, indien dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht of indien Klant expliciet is ontslagen van zijn verplichtingen door Bouwbedrijf NIBOUW.
7.13 Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren Werkzaamheden die niet tot het werk van Bouwbedrijf NIBOUW behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Bouwbedrijf NIBOUW te verrichten Werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
7.14 Indien de door Bouwbedrijf NIBOUW te verrichten Werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in artikel 7.12, dient de Klant de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan Bouwbedrijf NIBOUW te vergoeden mits deze omstandigheden de Klant kunnen worden toegerekend.
7.15 Klant dient zorg te dragen dat Bouwbedrijf NIBOUW alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de Werkzaamheden naar behoren te voldoen. Tevens dient Klant te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals vergunningen etc. Klant vrijwaart Bouwbedrijf NIBOUW voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
Artikel 8 Prijzen

8.1 De door Bouwbedrijf NIBOUW gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke klanten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven is.
8.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Bouwbedrijf NIBOUW en Klant zich prijsverhogingen voordoen voor de door Bouwbedrijf NIBOUW te gebruiken materialen, energie of enige anders benodigdheden voor de uitvoer van de Werkzaamheden is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Klant.

Artikel 9 Opneming en goedkeuring van Werkzaamheden

9.1 Opneming zal plaatsvinden op een nader overeen te komen tijdstip, nadat de door Bouwbedrijf NIBOUW te verrichten Werkzaamheden naar inziens van Bouwbedrijf NIBOUW zijn voltooid.
9.2 Na de opneming als bedoeld in artikel 9.1 dienen klachten over Werkzaamheden binnen acht (8) dagen, schriftelijk aan Bouwbedrijf NIBOUW te worden gemeld.
9.3 Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien Klant niet binnen de in artikel 9.2 bepaalde termijn zijn klachten ten gehore heeft gebracht.
9.4 Werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien de Klant overgaat tot ingebruikname van hetgeen door Bouwbedrijf NIBOUW is vervaardigd.

Artikel 10 Oplevering

10.1 Oplevertermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. Bij overschrijding van de door Bouwbedrijf NIBOUW opgegeven levertijd c.q. de opleveringstermijn zal Bouwbedrijf NIBOUW in overleg met Klant een nieuwe termijn overeenkomen.
10.2 De Werkzaamheden dienen als opgeleverd beschouwd te worden indien het werk is goedgekeurd nadat opneming heeft plaatsgevonden zoals beschreven is in artikel 9.

Artikel 11 Betaling & ontbinding
11.1 Alle door Bouwbedrijf NIBOUW verzonden facturen dient de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen.
11.2 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zal Bouwbedrijf een schriftelijk ingebrekestelling verzenden waarbij de Klant 14 dagen wordt geboden om alsnog over te gaan tot voldoening van de factuur. Indien de Klant na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke is, is de Klant in verzuimen. De Klant is dan de rente van 10% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.3 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 11.2 zal Bouwbedrijf NIBOUW ook de wettelijke incassokosten in rekening brengen bij de Klant op het moment dat de Klant in verzuim is.
11.4 Bouwbedrijf NIBOUW is gerechtigd de Klant tussentijds te factureren. Indien Bouwbedrijf NIBOUW niet tijdig de hem toekomende bedragen ontvangt is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten, zonder dat Bouwbedrijf NIBOUW op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Klant.
11.5 Bouwbedrijf NIBOUW kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Bouwbedrijf NIBOUW voortvloeiende verplichting;
• Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Bouwbedrijf NIBOUW;
• Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
11.6 Indien Bouwbedrijf NIBOUW overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald is in artikel 11.2 wordt al hetgeen door de Klant aan Bouwbedrijf NIBOUW verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar

Artikel 12 Reclamaties en garantie

12.1 Op de door Bouwbedrijf NIBOUW geleverde zaken berust standaard een door de leverancier afgegeven garantie. Op alle werkzaamheden geld een garantie van één jaar.
12.2 Indien de leverancier geen garantie levert zal Bouwbedrijf NIBOUW een standaard garantie verschaffen van één jaar.
12.3 Wanneer zich gebreken voordoen in de door Bouwbedrijf NIBOUW uitgevoerde Werkzaamheden, dient Klant binnen zeven dagen na ontdekking van deze gebreken dit aan Bouwbedrijf NIBOUW te melden.
12.4 Indien zich binnen zes (6) maanden na oplevering van de Werkzaamheden gebreken voordoen in het door Bouwbedrijf NIBOUW geleverde werk (m.u.v. gebruikte materialen), is Bouwbedrijf NIBOUW verplicht de gebreken kosteloos te verhelpen.
12.5 Indien zich gebreken in uitgevoerde Werkzaamheden voordoen is Bouwbedrijf NIBOUW niet gehouden tot schadevergoeding jegens de Klant.
12.6 Hetgeen is bepaald in artikel 12.4 is niet van toepassing op de eventuele gebreken van materialen die door de Klant aan Bouwbedrijf NIBOUW te beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Bouwbedrijf NIBOUW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
13.2 Bouwbedrijf NIBOUW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig dagen, kan zowel Klant als Bouwbedrijf NIBOUW, de overeenkomst ontbinden, zonder dat enige verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
13.3 Indien Bouwbedrijf NIBOUW ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Bouwbedrijf NIBOUW sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door toedoen van de door Bouwbedrijf NIBOUW verrichte Werkzaamheden, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Bouwbedrijf NIBOUW.
14.2 Mocht aansprakelijkheid van Bouwbedrijf NIBOUW komen vast te staan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Bouwbedrijf NIBOUW komt.
14.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bouwbedrijf NIBOUW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 12.4, voor zoveel deze aan Bouwbedrijf NIBOUW toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
14.4 Bouwbedrijf NIBOUW is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 14. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf NIBOUW beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6 De Klant vrijwaart Bouwbedrijf NIBOUW tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15 Intellectuele eigendommen & voorbehoud van eigendom

15.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en Bouwbedrijf NIBOUW, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom toe aan Bouwbedrijf NIBOUW
15.2 Alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, foto’s en video-opnamen zijn en blijven eigendom van Bouwbedrijf NIBOUW, ook indien deze tijdens de overeenkomst overhandigd zijn aan de Klant.
15.3 Eventuele afspraken tussen de Klant en Bouwbedrijf NIBOUW die afwijken van hetgeen bepaald is in artikel 15.1, zullen enkel geldig zijn indien deze nadrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
15.4 Bouwbedrijf NIBOUW behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant geleverde zaken, zolang Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Bouwbedrijf NIBOUW.
15.5 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Bouwbedrijf NIBOUW geschieden. Klant is verplicht Bouwbedrijf NIBOUW onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
15.6 Bij gebreke van betaling op de vervaldag zoals vermeld in de factuur en in het geval van faillissement of surseance van betaling van Klant is Bouwbedrijf NIBOUW gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Klant Bouwbedrijf NIBOUW bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Bouwbedrijf NIBOUW om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Bouwbedrijf NIBOUW tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bouwbedrijf NIBOUW partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.2 Klant en Bouwbedrijf NIBOUW zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie rechter in het arrondissement Noord-Nederland uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bouwbedrijf NIBOUW en de Klant.