Privacybeleid, mei 2018

bouwbedrijf NIBOUW
bouwbedrijf NIBOUW, gevestigd aan Apolloweg 39 8939 AT Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Contactgegevens
bouwbedrijf NIBOUW
Hottingastate 87
8926 PW Leeuwarden
06 46 59 49 95
info@nibouw.nl
Nico D. Nicolai is de Functionaris Gegevensbescherming van bouwbedrijf NIBOUW. Hij is te bereiken via nico@nibouw.nl of 06 46 59 49 95.

Persoonsgegevens die wij verwerken
bouwbedrijf NIBOUW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nico@nibouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
bouwbedrijf NIBOUW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
opnemen werk/offerte, toezenden van offerte, toezenden van factuur(-en), administratieve doeleinden om te voldoen aan de wettelijke verplichting, verwerking door derden o.a. boekhouder om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
bouwbedrijf NIBOUW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bouwbedrijf NIBOUW) tussen zit. bouwbedrijf NIBOUW gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Kleisteen als boekhoudprogramma en opmaken facturen, Word voor opmaken offertes, Outlook voor het versturen en ontvangen mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
bouwbedrijf NIBOUW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Offertes worden hooguit 6 maanden bewaard wanneer er geen gunning plaats vindt, wanneer er wel gunning plaats vindt 2 maanden na voldoen factuur(-en).
Klant gegevens worden tenminste 7 jaren bewaard volgens wettelijke termijn belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden
bouwbedrijf NIBOUW deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. bouwbedrijf NIBOUW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt bouwbedrijf NIBOUW uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Boekhouder om het jaarverslag op te maken en aangiftes te kunnen doen bij de belastingdienst, de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
bouwbedrijf NIBOUW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bouwbedrijf NIBOUW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nico@nibouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. bouwbedrijf NIBOUW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
bouwbedrijf NIBOUW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06 46 59 49 95 of via nico@nibouw.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– bouwbedrijf NIBOUW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

copyright bouwbedrijf NIBOUW